Kontakt z działem szkoleń: 71 750 77 76

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2016

§ 1

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) normuje zasady i warunki korzystania z platformy e-learningowej zlokalizowanej pod adresem: www.akademiamedipe.pl (zwanej dalej: „Platformą”).

2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i jest udostępniany Użytkownikom odpłatnie za pośrednictwem Platformy.

3. Usługodawcą jest Administrator Platformy (zwany dale: „Administratorem” lub „Usługodawcą”) tj. spółka Medipe Polska, adres: ul. Strzegomska 236A, 54-432 Wrocław, NIP 8943049030, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000479553, kapitał zakładowy 5000 zł, adres e-mail: kontakt@medipe.com

4. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która w ramach swojej działalności zawodowej lub zarobkowej w celu korzystania z Platformy zarejestrowała się w niej i zaakceptowała warunki świadczenia usług drogą elektroniczną określone w Regulaminie (zwany dalej: „Użytkownikiem”).

5. Usługodawca jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. - Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 ze zm.)

§ 2

Wymagania techniczne

1. Korzystanie z Platformy jest możliwe w każdym miejscu, w którym Użytkownik ma możliwość połączenia z siecią Internet. Usługa dostarczana jest przy wykorzystaniu wyłącznie komputera. Korzystanie z niektórych funkcjonalności nie jest możliwe za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak tablety i telefony komórkowe i za brak funkcjonowania Platformy na innych urządzeniach Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Do korzystania z Platformy wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie konta e-mail oraz możliwość i umiejętność komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu jest możliwe, jeżeli sprzęt i oprogramowanie urządzenia Użytkownika spełniają wymagania techniczne opisane poniżej:

- posiadanie jednej z wersji przeglądarki internetowej: Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 33+, Google Chrome 36+, Safari 6+, lub Opera 24+.

- włączona obsługa ciasteczek (cookies).

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z niespełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust.3, w tym z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ 3

Przedmiot Platformy, Konta Użytkowników, Dostęp do zasobów Platformy

1. Regulamin dotyczy usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu osobom współpracującym z Medipe materiałów szkoleniowych w zakresie nauki języka niemieckiego oraz tematów związanych z opieką nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

2. Konta Użytkowników:

a. Użytkownikiem Platformy może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna świadcząca usługi opieki nad osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi na podstawie umowy o świadczenie usług opieki zawartej z Usługodawcą lub spółkami powiązanymi kapitałowo lub osobowo (zwana dalej: „ umową o świadczenie usług opieki”).

b. Zakładając konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

c. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane przy rejestracji na Platformie. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia poufnych danych, takich jak hasło dostępu do serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Platformy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie innym Użytkownikom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Platformy lub pobierających z nich dane.

d. Konto Użytkownika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu, może zostać zablokowane lub usunięte.

3. Dostęp do Platformy.

a. Dostęp do Platformy jest płatny na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu. W celu uzyskania dostępu do Platformy konieczne jest dokonanie rejestracji do Platformy.

b. Uruchomienie dostępu do usługi Platformy następuje po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia drogą elektroniczną lub za pośrednictwem sms. Dopuszczalne jest również przekazanie instrukcji logowania w formie dokumentu na bezpośrednim spotkaniu z Użytkownikiem lub telefonicznie.

c. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej www.akademiamedipe.pl, zawierającego następujące dane: PESEL, adres e-mail, hasło a ponadto akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania postanowień umowy oświadczenie usług szkoleniowych. Zakreślenie odpowiedniego pola obok formuły „ Akceptuję Regulamin” umieszczonej na stronie internetowej akademiamedipe.pl oznacza, że Użytkownik oświadcza Usługodawcy, iż zapoznał się z i zaakceptował postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak tego oświadczenia uniemożliwia korzystanie z usługi określonej w Regulaminie.

d. Każdorazowe logowanie do Platformy przez Użytkownika odbywa się poprzez wpisanie nr PESEL oraz hasła wygenerowanego przez Użytkownika.

e. Zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług szkoleniowych drogą elektroniczną objętych niniejszym Regulaminem. Umowa ta jest zawierana na czas określony i wygasa w dniu rozliczenia umowy zlecenia, o której mowa w pkt § 4 ust. 2 Regulaminu następującym na skutek jej wygaśnięcia lub rozwiązana.

f. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu powyższej umowy zlecenia dostęp do treści Platformy jest blokowany w dniu ostatniego rozliczenia umowy zlecenia.

§ 4

Zasady odpłatności za dostęp do Platformy

1. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych w tym dostęp do Platformy są odpłatne.

2. Jeżeli Użytkownik zawarł z Administratorem umowę zlecenia na mocy której wykonuje w szczególności usługi rekrutacyjno-marketingowe (dalej jako: „ umowa zlecenia”) to zobowiązuje się do uiszczania opłaty za świadczone usługi. Strony ustanawiają następujące zasady płatności:

· w przypadku rozliczenia umowy zlecenia przed upływem 142-dni liczonych od dnia jej zawarcia lub od dnia dokonania ostatniego jej rozliczenia – należna opłata stanowi iloczyn stawki dziennej określonej w Oświadczeniu oraz liczby dni pozostałych do końca upływu 142-dniowego okresu rozliczeniowego;

· w przypadku rozliczenia umowy zlecenia po 142 dniach liczonych od dnia jej zawarcia lub od dnia dokonania ostatniego jej rozliczenia – opłata nie jest pobierana.

3. Okres rozliczeniowy liczony jest od nowa po każdorazowym rozliczeniu umowy zlecenia przy czym Administrator przy kolejnych rozliczeniach uwzględni poprzednio naliczone opłaty tak aby nie były one pobierane dwukrotnie za ten sam okres.

4. Należna opłata za korzystanie z Platformy wymagalna jest w dniu każdorazowego rozliczenia umowy zlecenia i potrącana w momencie jej rozliczenia z wynagrodzeniem należnym na podstawie umowy zlecenia.

5. Jeżeli Użytkownika nie łączy z Administratorem umowa zlecenia, miesięczna opłata za dostęp do Platformy nie będzie wyższa niż 1080 zł złotych (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych)

§ 5

Warunki korzystania z Platformy

1. Po rejestracji Użytkownika na Platformie dostępne są wszystkie treści związane z nauką języka niemieckiego oraz tematami dotyczącymi opieki na osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

2. O kolejnych tematach Użytkownik będzie informowany droga elektroniczną.

3. Użytkownik zobowiązuje się do regularnej, samodzielnej nauki (w dowolnym czasie) przy wykorzystaniu Platformy udostępnionej przez Spółkę i do stałego podnoszenia swoich umiejętności w zakresie znajomości języka niemieckiego w dowolnym czasie i bez limitu czasowego.

  1. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie udostępniać materiałów szkoleniowych znajdujących się na Platformie osobom trzecim.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji gdy Użytkownik nie skorzystał z udostępnionego mu dostępu do Platformy w tym w szczególności okoliczność ta nie jest podstawą do obniżenia należnej opłaty za dostęp do Platformy.
  3. Korzystanie z dostępu do Platformy jest dobrowolne.
  4. Materiały zawarte w Platformie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
  5. Materiały udostępniane na Platformie mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające aktualny status Użytkownika.
  6. W przypadku chęci wykorzystania poza Platformą z materiałów, do których Administrator posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie jego pisemnej zgody.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych materiałów szkoleniowych, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.
  8. Korzystanie z usług udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)
  9. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
  10. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu internetowego, mogące powodować utrudnienie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług.

§ 6

Uwagi na temat funkcjonowania serwisu

1. Uwagi składane przez Użytkownika w związku z nienależytym działaniem Platformy powinny być przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w na stronie głównej w zakładce „Kontakt z Medipe” w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie zgłoszenie. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, w formie, w jakiej Administrator Platformy otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

2. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Administratora lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 7 .

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Rejestrując się w Platformie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), w celach związanych z korzystaniem z Platformy, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników Platformy.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. Korzystanie z Platformy, a tym samym podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, wskazanych w punkcie III.3. lit. c. jest jednak niezbędne do korzystania z Platformy.

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami prawa.

4. Kwestie związane z Polityką prywatności szczegółowo reguluje Polityka prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Dostępna pod adresem: akademiamedipe.pl

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Platformy zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.akademiamedipe.pl

2. Administrator może zakończyć działanie Platformy w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem Użytkowników.

3. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422